Mandat og strategi

Mandatet til Nasjonalbibliotekets følgjer av Prop. 1 S (2012–2013). Nasjonalbiblioteket er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.

Verksemda til Nasjonalbiblioteket er forankra i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova). Føremålet med lova er å sikre levering av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til Nasjonalbiblioteket, slik at vitnesbyrd om norsk kultur og samfunnsliv blir tekne vare på og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.

Som samlingsforvaltar og forskingsbibliotek er Nasjonalbiblioteket ein viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forsking. Nasjonalbiblioteket er òg ein kulturpolitisk reiskap for langtidsbevaring av kulturarven og for markeringar i samband med forfattarjubileum. Samlinga utgjer ein unik kunnskapsbase til bruk i notid og i framtid. Basert på utvikling av eigne tenester og eigne erfaringar ber Nasjonalbiblioteket eit spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke biblioteka i Noreg som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. Som statleg utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal setje bibliografiske standardar, utvikle bibliografiar og autoritetsregister, drifte fellesmagasin og fjernlån gjennom depotbiblioteket, og er ansvarleg for utviklinga av eit norsk digitalt bibliotek.

Gjennom den digitale samlinga til Nasjonalbiblioteket og tenester som bokhylla.no, og gjennom samarbeid med aviser om å digitalisere og gjere historiske arkiv tilgjengelege, skal det skapast digitale formidlingsløysingar som gir grunnlag for utvikling av nye tenester i norske folke- og fagbibliotek.

Med Språkbanken skal Nasjonalbiblioteket vidareføre og utvikle ein teknologisk infrastruktur i form av digitale språkressursar. Ressursane skal nyttast til utvikling av kommersielle og ikkje-kommersielle språkteknologiske produkt, offentlege tenester og forsking på språk.

Nasjonalbiblioteket skal vere eit nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjonar i bibliotek- og kultursektoren kan nytte seg av.

Strategi

Nasjonalbibliotekets ambisjon er å være nasjonens hukommelse og et multimedialt senter for kunnskap og kultur.

Nasjonalbibliotekets hovedmål er å:

 • være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek
 • bevare, gi tilgang til og aktivt formidle kulturarven gjennom utvikling av moderne digitale bibliotektjenester
 • være kilde til og infrastruktur for forskning, læring, kultur-og språkutvikling
 • bidra til å gjøre fag- og folkebibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner   

Utdyping av Nasjonalbibliotekets hovedmål:

Pliktavleveringsloven gir Nasjonalbiblioteket mandat til å samle inn, registrere og bevare for ettertiden norsk publisert kunnskaps- og kulturproduksjon fra alle medier. Med dette som kilde for samlingsoppbygging, kunnskaps- og kulturformidling har Nasjonalbiblioteket en ambisjon om å være et av Europas mest moderne og spennende nasjonalbibliotek.

Samlingen utgjør en unik kunnskapsbase til bruk i nåtid og framtid. Tilgjengeliggjøring og aktiv formidling av samlingen til forsknings-og dokumentasjonsformål og til et allment publikum baseres på fagkunnskap, samlingskunnskap og kompetanse om moderne nettbasert kunnskapsdeling og formidling.

I rollen som norsk språkbank og infrastruktur for forskning gir Nasjonalbibliotekets digitale samling norsk forskning et internasjonalt fortrinn gjennom nettbasert tilgang til tekst-, lyd- og bildebaserte kilder om den norske kultur- og samfunnshistorien.

Innenfor strategisk viktige områder for egen virksomhet skal Nasjonalbiblioteket være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for andre institusjoner i kultursektoren. Dette gjelder blant annet opphavsrett, konservering av papir, foto og film, digital bevaring og utvikling av autoritetsregistre og metadatastandarder.

Gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek skal Nasjonalbiblioteket bidra til å gjøre bibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Nasjonalbibliotekets virksomhetsområder er nærmere beskrevet i egne retningslinjer. Disse omfatter samlingsutvikling, fagutvikling og forskning, formidling, bevaring, digitalisering, kommunikasjon og bibliotekutvikling.

For å gjøre Nasjonalbiblioteket i stand til å nå de faglige ambisjonene er det et løpende blikk på kompetanse, ressursbruk, arbeidsprosesser og struktur slik at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal løses.

I perioden 2013 – 2017 har Nasjonalbiblioteket fokus på følgende oppgaver:

 • Utvide bokhylla.no til å omfatte alle norske bokutgivelser fram til og med år 2000
 • Videreføring av digitaliseringsprogrammet
 • Tilrettelegging av samlingene for forskningsmessig bruk
 • Nettbasert tilgang til rettighetsbelagt materiale gjennom avtaler
 • Tilgjengeliggjøring gjennom eksponering av metadata og digitalt innhold for de store søkemotorene
 • Gjennomføring av utstillings- og kulturprogram og fagseminar og konferanser som aktivt og målrettet formidler samlingen  
 • Økt tilvekst av pliktavlevert og annet materiale i digital form
 • Fylle historiske lakuner i samlingen og supplere med tilleggsmateriale som øker samlingens verdi for forskning og dokumentasjon og til bruk i andre bibliotek
 • Sørge for sikker digital langtidsbevaring av kulturarvsmateriale for egne og andres samlinger
 • Utvikling av nye former for kunnskapsorganisering og gjenfinning
 • Supplering av den pliktavleverte samlingen
 • Implementere konsekvensene av ny pliktavleveringslov
 • Etablering og videreutvikling av strategiske partnerskap innenfor kjerneområdene
 • Tilpassing og utvidelse av bygningsmassen for å kunne løse kommende oppgaver
 • Hensiktsmessig virksomhetsstyring og effektiv oppgaveløsning

Tildelingsbrev frå Kulturdepartementet

Last ned tildelingsbrevet frå Kulturdepartementet. )(PDF: Tildelingsbrev 2015)

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!